Lønadministration

Vi sikrer korrekt håndtering af din lønadministration


Bogføring af løn

Bogføring af løn er en af de poster, der medfører flest posteringlinjer, og kontering af lønomkostninger kan derfor virke temmelig omfattende. Har du ikke indgående kendskab til lønadministration, kan du derfor med fordel vælge at outsource denne del af dit bogholderi, da det er vigtigt, at virksomhedens lønregnskab altid er korrekt og overholder gældende love og regler. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak omkring lønadministrationen i din virksomhed.

Hvad er lønadministration?

Lønadministration omhandler alle de opgaver i bogholderiet, der er forbundet med udbetaling af løn til ansatte medarbejdere.

En virksomhed har pligt til at føre lønregnskab, når den har ansatte. 

Lønadministration er ikke kun udbetaling af løn, men omhandler i lige så høj grad indberetning og betaling af AM-bidrag, ATP, A-skat og feriepenge m.m., som du som virksomhed har pligt til at opkræve.

Samlet Betaling er de forskellige arbejdsgiverbidrag, som beregnes og opkræves kvartalsvis af ATP. Disse arbejdsgiverbidrag beregnes ud fra det ATP-bidrag, virksomheden betaler for sine ansatte. Virksomhedens lønadministration indeholder således også indberetning, bogføring samt betaling af diverse bidrag til Samlet Betaling.

Betaling til Samlet Betaling

  • AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) - Udbetaler tilskud til arbejdsgivere, der har udgifter til elever under skoleophold / uddannelse - Læs mere om AUD.

  • AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) - Behandler arbejdsskadesager og udbetaler erstatning ved erhvervssygdomme - Læs mere om AES.

  • Barsel.dk - En barselsordning for arbejdsgivere i den private sektor, der giver arbejdsgiveren refusion udover barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis de ansatte får løn under barsel - Læs mere om Barsel.dk.

  • FIB (Finansieringsbidrag) - Bidrag til de udgifter, staten har til ATP for personer, der ikke er i arbejde - Læs mere om FIB.

  • AFU (Arbejdsmarkedets fond for udstationerede) - En fond, der skal sikre, at udstationerede lønmodtagere får løn, når de arbejder i Danmark, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Alle virksomheder, der betaler ATP, skal betale til AFU - læs mere om AFU.

  • Lønmodtagernes Feriemidler -  Medarbejderens optjente feriepenge i overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 i forbindelse med indførelse af den nye ferielov skal indberettes og indgå i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der formidler pengene, til medarbejderen forlader arbejdsmarkedet - Læs mere på virk.dk.

Satserne for indbetaling til Samlet Betaling finder du på virk.dk.

Frister for betaling

AM-bidrag og A-skat forfalder for små og mellemstore virksomheders vedkommende som regel omkring den 10. i måneden efter lønudbetalingen. For store virksomheder betales det den sidste dag i samme måned som lønudbetalingen. Se fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat inde på SKATs hjemmeside.

Får medarbejderen ikke løn under ferie, skal der endvidere beregnes feriepenge. Bemærk, at der også skal beregnes AM-bidrag og A-skat af feriepengene.

Skyldige feriepenge betales kvartalsvis den 10. i måneden efter kvartalets afslutning.

Bidrag til ATP betales af såvel medarbejder som arbejdsgiver (dog ikke, hvis medarbejderens timetal ligger under grænsen for, hvornår der skal betales ATP). Arbejdsgiveren tilbageholder og indbetaler både medarbejderens og arbejdsgiverens andel af ATP bidraget. ATP afregnes kvartalsvis.

loenadministration-money-calculator

OVERLAD TRYGT DIN LØNADMINISTRATION TIL OS
- VI SØRGER FOR, AT DER ER STYR PÅ LØNNEN