Regnskabsassistance

Vi står klar til at hjælpe dig med dit regnskab


Har du brug for bogføring o.l., kan vi tilbyde forskellige former for regnskabsassistance. Bruger du unødigt mange ressourcer på dit bogholderi og slår tiden ikke til, kan det være en god idé at gøre brug af ekstern regnskabsassistance. 

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne for at outsource hele eller dele af dit bogholderi - Lad os assistere dig med dit regnskab.

Regnskabsassistance hos os omhandler bl.a.:

regnskabsassistance-vi kan

Lønadministration / lønbogholderi

Lønindberetning i bogholderiet foregår gennem lønsystemet Danløn. Vi sørger gennem vores regnskabsassistance for, at der altid er styr på lønbogføringen og lønafstemningen og holder ligeledes styr på feriepenge, AM-bidrag, ATP-bidrag, A-skat, evt. indbetaling til pensionsordninger m.m.

Læs mere om Lønadministration.

Momsindberetning

Vores regnskabsassistance omhandler ligeledes indberetning af moms til SKAT via SKATs hjemmeside, herunder også afstemning af momsen.

Moms skal indberettes til SKAT enten hver måned, kvartalsvis eller halvårligt, bl.a. afhængigt af virksomhedens omsætning. Nystartede virksomheder skal i starten indberette moms kvartalsvis. Herefter vurderes det, om de skal overgå til månedlig eller halvårlig indberetning eller de evt. skal fortsætte med kvartalsvis indberetning.

Det er vigtigt at overholde momsperioderne, da SKAT vil pålægge et gebyr, såfremt fristerne for indberetning ikke overholdes. I disse tilfælde vil SKAT selv foretage et skøn af den pligtige moms. Læs mere om fristerne for momsindberetning på SKATs hjemmeside og om momsindberetning.

Bankafstemning

Det er vigtigt, at bankkontoen i dit regnskabsprogram stemmer overens med det faktisk ind- og udbetalte på din bankkonto, dvs. at bankafstemning er et værktøj, der kontrollerer, om regnskabet rent faktisk stemmer.

Når man foretager en bankafstemning, holdes virksomhedens indtægter og udgifter op mod virksomhedens bankkontoudtog - stemmer de to dele overens, betyder det, at alt er bogført korrekt.

Klargøring af materiale til revisor

Vi er gerne behjælpelige med klargøringen af dit årsregnskab til revisor, herunder oprettelse af revisormappe med materiale til udarbejdelse af årsregnskabet.

Revisormappen indeholder alle nødvendige bilag til din revisor i forbindelse med årsafslutning og udarbejdelse af årsregnskab.

Budgettering

Udarbejdelse af likviditets- og driftsbudgetter. Slår tiden ikke til og er det for ressourcekrævende, hjælper vi gerne med regnskabsassistance til udarbejdelse af likviditets- og driftsbudget.

Et driftsbudget giver dig overblik over alle de indtægter og udgifter, du forventer, der vil være i din virksomhed i en given regnskabsperiode, og du vil ved hjælp af driftsbudgettet kunne se, om din virksomhed forventes at give overskud i perioden.

Når regnskabsperioden efterfølgende afsluttes, kan du sammenligne de faktiske tal med driftsbudgettet. Derved får du indblik i, hvordan det reelt er gået i forhold til det budgetterede. Et driftsbudget opstilles normalt for et år, men kan også sagtens udarbejdes for en kortere periode fx et kvartal e.l.

Et likviditetsbudget er en oversigt over forventede indtægter og udgifter, og viser måned for måned, om du har penge nok (likviditet) til at betale dine forventede løbende udgifter. Ved udarbejdelse af et likviditetsbudget får du overblik over, hvornår der ifølge budgettet er behov for ekstra likviditet og hvornår der er overskydende likviditet i virksomheden.

Hvad er et regnskab?

Et regnskab er en opgørelse over virksomhedens indtægter og udgifter, der viser hvordan virksomhedens økonomiske situation er. Regnskabet omfatter resultatopgørelse, balance (aktiver og passiver) samt noter. I henhold til lovgivningen skal alle virksomheder udarbejde et årsregnskab


BRUG TIDEN, HVOR DEN GIVER STØRST UDBYTTE
- VI SIKRER OVERHOLDELSE AF ALLE DEADLINES I DIT BOGHOLDERI